Carglass®

Zásady ochrany osobních údajů

při používání webových stránek Carglass.cz

Zásady ochrany osobních údajů zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů společnosti AG Experts s.r.o.

1. Zásady

1.1  Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „zásady“) vysvětlují, jak společnost AG Experts s.r.o. shromažďuje, sdílí, zpracovává a využívá informace, které se vás samostatně nebo v kombinaci s dalšími informacemi týkají (dále jen „osobní údaje“) jakožto zákazníka, dodavatele nebo obchodního partnera.

1.2  Tyto zásady rovněž stanoví vaše práva ve vztahu k vašim osobním údajům, které zpracováváme, a způsob uplatňování těchto práv.

1.3  AG Experts s.r.o. přistupuje k dodržování povinností v oblasti ochrany osobních údajů se vší vážností. Proto jsme zpracovali tyto zásady, které obsahují standardy, jež AG Experts s.r.o. uplatňuje za účelem ochrany osobních údajů.

1.4  Pro účely těchto zásad, a pokud jde o vaše osobní údaje, jedná AG Experts s.r.o., která je vaším smluvním partnerem, jakožto správce těchto údajů. Jakožto správce jsme odpovědni za to, že je zpracování osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, a zejména s obecným nařízením o ochraně údajů.

1.5  Věnujte prosím pozornost pečlivému seznámení s těmito zásadami. Pokud máte nějaké dotazy nebo připomínky, obraťte se laskavě na p. Richarda Petláka, e-mail: richard.petlak@carglass.cz.

2. Které osobní údaje společnost shromažďuje a za jakým účelem?

2.1  Druh osobních údajů, které o vás případně shromažďujeme, a důvody jejich zpracování jsou následující:

Proč údaje shromažďujemeDruh osobních údajůPrávní základ
Pro přípravu a realizaci transakcí,
které s vámi nebo s vaší
společností provádíme.
Identifikační údaje, jako je jméno,
příjmení, postavení ve
společnosti, adresa, telefonní
číslo, e-mail, číslo bank. účtu.
Povinnost vyplývající ze
smlouvy.
Pro marketingové nebo
komunikační účely, jako je
sledování celkové spokojenosti
našich zákazníků s našimi
službami, informování o naší
činnosti, službách, výrobcích atd.
Identifikační údaje, jako je
jméno, příjmení, adresa, telefonní
číslo, e-mail.
Na základě vašeho
souhlasu nebo na
základě našeho
oprávněného zájmu.
S jakýmkoliv typem požadavků se
na nás můžete obracet přímo
nebo nepřímo prostřednictvím
dotazníků na webových stránkách
nebo v aplikacích.
Identifikační údaje, jako je jméno,
adresa (do zaměstnání nebo
soukromá), telefonní čísla atd.
Váš souhlas
Pro účely řízení dodávek nebo
řízení našich obchodních partnerů.
Identifikační údaje, jako je jméno,
příjmení, postavení ve
společnosti, adresa, telefonní
číslo, číslo bankovního účtu atd.
Povinnost vyplývající ze
smlouvy nebo
oprávněného zájmu
společnosti.
Pro uplatňování nároků a řízení
sporů.
Identifikační údaje, jako je jméno,
příjmení, adresa (do zaměstnání
nebo soukromá), telefonní čísla
atd.
Na základě našeho
oprávněného zájmu: pro
ochranu našich práv a
zájmů.
Pro řízení vztahů se zákazníky
(včetně využití pro nové směry
rozvoje podnikání).
Identifikační údaje, jako je jméno,
adresa (do zaměstnání nebo
soukromá), telefonní čísla atd.
Náš oprávněný zájem:
Řízení obchodní a
podnikatelské činnosti a
váš souhlas.
Pro provádění výzkumu a vývoje s
různými partnery.
Identifikační údaje, jako je jméno,
adresa telefonní čísla atd.
Povinnost vyplývající ze
smlouvy nebo
oprávněného zájmu
společnosti.

Pokud vás naše společnost žádá o poskytnutí jakýchkoliv osobních údajů, které nejsou uvedeny výše, pak osobní údaje, o jejichž poskytnutí vás žádáme a důvody, které nás k tomu vedou, vám budou včas objasněny.

2.2  Určité údaje můžeme také získávat automaticky z vašeho zařízení. Informace, které získáváme automaticky, mohou zahrnovat zejména takové údaje jako je vaše IP adresa, typ zařízení, jedinečná identifikační čísla zařízení, typ prohlížeče, zeměpisná poloha (např. země nebo město) a jiné technické informace. Můžeme také získávat informace o interakci vašeho zařízení s našimi webovými stránkami včetně informací o stránkách, které jste navštívili, a o odkazech, které jste otevřeli.

Shromažďování těchto informací nám umožňuje lépe pochopit, kdo navštěvuje naše stránky, odkud tito návštěvníci pocházejí, a které informace na našich stránkách je zajímají. Tyto informace používáme pro účely našich interních analýz, zvyšování kvality a významu našich internetových stránek pro jejich návštěvníky.

Některé z těchto informací mohou být shromažďovány pomocí cookies a obdobné sledovací technologie.

2.3  Občas můžeme obdržet vaše osobní údaje ze zdrojů třetích stran, avšak pouze pokud jsme ověřili, že tyto třetí strany nám ze zákona mohou nebo musí tyto osobní údaje sdělit.

2.4  Obecně budeme používat osobní údaje, které od vás získáme, výhradně pro účely uvedené v těchto zásadách nebo pro účely, které vám včas sdělíme. Vaše osobní údaje však můžeme používat i pro další účely, které nejsou neslučitelné s účely, které jsme vám sdělili (například pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro vědecké nebo historické či statistické účely), pokud to umožňují platné právní předpisy o ochraně údajů.

3. S kým společnost sdílí vaše osobní údaje?

3.1  Vaše osobní údaje můžeme sdělovat následujícím kategoriím příjemců:

 • Společnostem ve Skupině za účelem, který je v souladu s těmito zásadami. Přijímáme opatření umožňující přístup k osobním údajům pouze těm zaměstnancům, kteří jsou k tomu oprávněni z provozně-obchodních důvodů, případně včetně smluvně upraveného zákazu používání osobních údajů pro jakýkoliv jiný účel.
 • Třetím stranám, jako jsou naši poskytovatelé služeb a partneři, kteří pro nás zajišťují služby v oblasti zpracování údajů, nebo kteří jiným způsobem zpracovávají osobní údaje za účely uvedenými v těchto zásadách nebo těmi, které jsou vám sděleny při získávání vašich osobních údajů. Sem může patřit sdělování údajů prodejcům nebo poskytovatelům služeb z řad třetích stran, na něž se obracíme v souvislosti se službami, jež nám poskytují, včetně podpory v oblastech jako je správa IT platforem nebo podpůrné služby, služby související s infrastrukturou a aplikacemi, marketingem, analýzou dat a zajišťováním služebních cest.
 • Veškerým příslušným orgánům činným v trestním řízení, regulačním orgánům, státním agenturám, soudům nebo jiným třetím stranám, pokud se domníváme, že je to nezbytné (i) s ohledem na platné právní nebo správní předpisy, (ii) pro uplatňování, stanovení nebo obranu našich práv nebo (iii) za účelem ochrany našich životních zájmů nebo zájmů jakéhokoliv jiného subjektu.
 • Našim auditorům, poradcům, právním zástupcům a obdobným subjektům v souvislosti s poradenskými službami, které nám poskytují pro zákonné provozně-obchodní účely se smluvně upraveným zákazem používání osobních údajů pro jakýkoli jiný účel.
 • Potenciálním kupujícím (a jejich zástupcům a poradcům) v souvislosti s navrhovaným odkupem, fúzí nebo akvizicí jakékoliv části našeho podniku za předpokladu, že budeme kupujícího informovat o tom, že je povinen používat vaše osobní údaje výhradně za účely uvedenými v těchto zásadách.
 • Jakékoliv jiné osobě s vaším předběžným souhlasem.

4. Jak chráníme vaše soukromí

4.1  Osobní údaje budeme zpracovávat v souladu s těmito zásadami, k nimž patří:

 • Korektnost: Osobní údaje budeme zpracovávat korektně. Znamená to, že budeme osobní údaje zpracovávat transparentně a v souladu s platnými právními předpisy.
 • Účelové omezení: Osobní údaje budeme zpracovávat pro určité a právně podložené účely a nebudeme je zpracovávat způsobem, který by byl s těmito účely neslučitelný.
 • Přiměřenost: Údaje budeme zpracovávat způsobem přiměřeným účelům, kterých má být zpracováním dosaženo.
 • Přesnost údajů: Přijímáme příslušná opatření, abychom zajistili, že osobní údaje, které uchováváme, jsou přesné, úplné a v případě potřeby aktualizované. Nicméně za zajištění maximální přesnosti, úplnosti a aktuálnosti odpovídáte i vy tak, že nás budete informovat o jakýchkoliv změnách nebo nepřesnostech.
 • Zabezpečení údajů: Přijímáme příslušná technická a organizační opatření s cílem ochrany vašich osobních údajů, které shromažďujeme a zpracováváme. Opatření, která uplatňujeme, jsou určena pro zajištění takové úrovně zabezpečení, která odpovídá riziku souvisejícímu se zpracováním vašich osobních údajů.
 • Zpracovatelé údajů: Zpracování osobních údajů můžeme za společnost AG Experts zadat třetím osobám. Požadujeme, aby tito zpracovatelé údajů zpracovávali osobní údaje a jednali striktně podle našich pokynů a aby přijali opatření k zajištění ochrany osobních údajů.
 • Uchovávání údajů: Osobní údaje, které od vás získáme, shromažďujeme, pokud to vyžaduje oprávněný provozně-obchodní zájem (například abychom vám poskytli službu, kterou jste požadovali nebo abychom splnili platné právní, daňové nebo účetní požadavky).

V případě, že pro zpracování vašich osobních údajů neexistuje trvalá a oprávněná provozně obchodní potřeba, vymažeme je nebo je budeme anonymizovat, a pokud to není možné (například proto, že vaše osobní údaje jsou uloženy v záložním archivu), pak tyto údaje zabezpečíme a budeme uchovávat tak, aby byly izolovány od zpracování, dokud nebude možný jejich výmaz.

5. Práva na ochranu osobních údajů

5.1 Máte následující práva na ochranu osobních údajů:

 • Na přání máte právo na přístup, opravu, aktualizaci nebo žádost o výmaz svých osobních údajů tak, že se kdykoliv obrátíte na kancelář ISM prostřednictvím ISM.Office@eu.agc.com.
 • Kromě toho máte za určitých okolností právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, požádat nás o omezení zpracování svých osobních údajů nebo požadovat přenesení svých osobních údajů.
 • Pokud jsme shromáždili a zpracovali vaše osobní údaje s vaším souhlasem, můžete tento svůj souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nebude mít vliv na legálnost jakéhokoliv zpracování, které jsme provedli před odvoláním souhlasu, ani neovlivní zpracování vašich osobních údajů prováděné na základě jiných zákonných důvodů pro zpracování, než těch, k nimž jste dali souhlas.
 • Máte právo kdykoliv odhlásit marketingová sdělení, která vám zasíláme. Toto právo můžete uplatnit tak, že kliknete na příslušné odkazy v marketingových mailech, které vám zasíláme. Pro odhlášení jiných forem marketingu (jako je poštovní marketing nebo telemarketing) nás prosím kontaktujte za použití výše uvedených podrobných kontaktních informací.
 • V případě stížnosti nebo obavy o to, jak vaše osobní údaje zpracováváme, uděláme pro řešení těchto obav vše, co bude v našich silách. Pokud se domníváte, že jsme se vaší stížností nebo obavami dostatečně nezabývali, máte právo podat stížnost k úřadu ochrany údajů ohledně shromažďování vašich osobních údajů a jejich používání.

5.2  Odpovídáme na veškeré požadavky, které dostáváme od soukromých osob, jež si v souladu se platnými právními předpisy přejí uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů

6. Aktualizace zásad na ochranu osobních údajů

6.1  V reakci na měnící se právní, technické nebo provozně-obchodní podmínky mohou být tyto zásady aktualizovány. Dojde-li k aktualizaci, přijmeme příslušná opatření, abychom vás informovali s ohledem na význam změn, které budou provedeny. Budeme žádat o váš souhlas se všemi podstatnými změnami zásad, v případě, že to platné právní předpisy na ochranu údajů budou vyžadovat.

Zavoláme vám zpět, stačí zadat vaše údaje  Souhlasím se zpracováním výše uvedených osobních údajů za účelem vyřízení mého požadavku a dále potvrzuji, že jsem se seznámil se zásadami pro zpracování osobních údajů *

  Tento web provozuje společnost Carglass®. Společnost respektuje důvěrné (osobní) informace všech, bez výjimky, osob, které web navštívili, i těch, kteří využívají služby poskytované webem; v tomto ohledu se Společnost snaží chránit důvěrnost osobních údajů (informace nebo soubor informací o jednotlivci, který je identifikován nebo může být konkrétně identifikován), čímž vytváří a poskytuje nejpohodlnější podmínky pro používání služeb webu každému uživateli.

  Tyto zásady ochrany osobních údajů a ochrany osobních údajů (dále jen „zásady“) stanoví postup, při kterém společnost zpracovává osobní údaje, typy osobních údajů, které se shromažďují, účely používání těchto osobních údajů, interakce společnosti s třetími stranami, bezpečnostní opatření na ochranu osobních údajů. přístup k osobním údajům, jakož i kontaktní informace uživatele o přístupu, provádění změn, blokování nebo mazání vašich osobních údajů a řešení jakýchkoli dotazů ohledně praxe ochrany osobních údajů.

  Další informace najdete v zásadách ochrany osobních údajů.